Art. 19a. - [Polecenia służbowe wydawane przez przewodniczącego rady powiatu] - Samorząd powiatowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.107 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2024 r.
Art.  19a.  [Polecenia służbowe wydawane przez przewodniczącego rady powiatu]

Przewodniczący rady powiatu w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom starostwa wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady powiatu, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady powiatu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.