[Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji] - Art. 16a. - Samorząd powiatowy. - Dz.U.2022.1526 t.j. - OpenLEX

Art. 16a. - [Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji] - Samorząd powiatowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1526 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r.
Art.  16a.  [Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji]
1. 
Rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
2. 
W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz będących członkami zarządu.
3. 
Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut powiatu.