[Przebieg postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej] - Art. 38. - Samorząd pielęgniarek i położnych. - Dz.U.2021.628 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Przebieg postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej] - Samorząd pielęgniarek i położnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.628 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2021 r.
Art.  38.  [Przebieg postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej]
1. 
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej obejmuje:
1)
czynności sprawdzające;
2)
postępowanie wyjaśniające;
3)
postępowanie przed sądem pielęgniarek i położnych;
4)
postępowanie wykonawcze.
2. 
Celem czynności sprawdzających jest zbadanie okoliczności koniecznych do ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W trakcie czynności sprawdzających nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego ani czynności wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem przesłuchania w charakterze świadka osoby składającej skargę na pielęgniarkę lub położną.
3. 
Celem postępowania wyjaśniającego jest ustalenie, czy został popełniony czyn mogący stanowić przewinienie zawodowe, wyjaśnienie okoliczności sprawy, a w przypadku stwierdzenia znamion przewinienia zawodowego - ustalenie osoby obwinionej oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu pielęgniarek i położnych.
4. 
Celem postępowania przed sądem pielęgniarek i położnych jest pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przewinienia zawodowego oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnianiu przewinień zawodowych, a także zapobieganie im oraz umacnianie poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego.
5. 
Celem postępowania wykonawczego jest wykonanie orzeczeń zapadłych w toku postępowania przed sądem pielęgniarek i położnych.