[Odpowiedzialność zawodowa a postępowanie karne, w sprawie o wykroczenie lub inne postępowanie dyscyplinarne] - Art. 37. -... - Dz.U.2021.628 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Odpowiedzialność zawodowa a postępowanie karne, w sprawie o wykroczenie lub inne postępowanie dyscyplinarne] - Samorząd pielęgniarek i położnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.628 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2021 r.
Art.  37.  [Odpowiedzialność zawodowa a postępowanie karne, w sprawie o wykroczenie lub inne postępowanie dyscyplinarne]

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, postępowania w sprawie o wykroczenie lub postępowania dyscyplinarnego wszczętego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewidują takie postępowanie. Może jednak być ono zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub postępowania w sprawie o wykroczenie.