[Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę. Sposoby realizowania zadań gminy] - Art. 9. - Samorząd gminny. - Dz.U.2022.559 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę. Sposoby realizowania zadań gminy] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.559 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2022 r.
Art.  9.  [Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę. Sposoby realizowania zadań gminy]
1. 
W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
2. 
Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
2a.  2
 (uchylony).
3. 
Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.
4. 
Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
2 Art. 9 ust. 2a uchylony przez art. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 października 2022 r.