Art. 5c. - [Gminna rada seniorów] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.40 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 kwietnia 2023 r.
Art.  5c.  [Gminna rada seniorów]
1. 
Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.
2. 
Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów.
2a.  1
 Rada gminy tworzy gminną radę seniorów na wniosek:
1)
w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 mieszkańców tej gminy, którzy ukończyli 60 lat;
2)
w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 100 mieszkańców tej gminy, którzy ukończyli 60 lat.
2b.  2
 Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest rozpatrywany przez radę gminy w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego złożenia.
2c. 
Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2a, spełnia wymogi, o których mowa w tym przepisie, rada gminy tworzy gminną radę seniorów w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego złożenia.
2d.  3
 W przypadku odrzucenia wniosku złożonego przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, kolejny wniosek może być złożony przez ten sam podmiot nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia odrzucenia poprzedniego wniosku.
3. 
Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
3a.  4
 W sprawach dotyczących gminy gminna rada seniorów może kierować zapytania lub wnioski w formie uchwały. Uchwała powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona są obowiązani udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.
4. 
Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
4a.  5
 Członkowi gminnej rady seniorów biorącemu udział w posiedzeniach gminnej rady seniorów lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on gminną radę seniorów, mogą być zwracane, na jego wniosek, poniesione koszty, w tym koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu gminnej rady seniorów lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on gminną radę seniorów, na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki lub informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem.
5.  6
 Rada gminy, tworząc gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający w szczególności:
1)
tryb i kryteria wyboru jej członków,
2)
zasady i tryb jej działania,
3)
długość jej kadencji, z tym że kadencja nie może trwać dłużej niż kadencja rady gminy, na terenie której funkcjonuje ta rada,
4)
zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania jej członków

- dążąc do wykorzystania potencjału podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów.

5a.  7
 Jeżeli rada gminy zadecydowała o zwracaniu kosztów, o których mowa w ust. 4a, w statucie, o którym mowa w ust. 5, określa się zasady zwrotu tych kosztów, w tym ich maksymalną wysokość podlegającą zwrotowi.
5b.  8
 Podmioty, o których mowa w ust. 2 lub 2a, mogą przedstawiać opinie w zakresie projektu statutu, o którym mowa w ust. 5.
6. 
Rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
7. 
Gminna rada seniorów może zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Tryb zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej określa statut gminy.
8.  9
 Obsługę administracyjno-biurową gminnej rady seniorów zapewnia urząd gminy. Koszty obsługi gminnej rady seniorów pokrywa urząd gminy.
1 Art. 5c ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.572) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2023 r.
2 Art. 5c ust. 2b dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.572) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2023 r.
3 Art. 5c ust. 2d dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.572) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2023 r.
4 Art. 5c ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.572) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2023 r.
5 Art. 5c ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.572) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2023 r.
6 Art. 5c ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.572) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2023 r.
7 Art. 5c ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.572) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2023 r.
8 Art. 5c ust. 5b dodany przez art. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.572) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2023 r.
9 Art. 5c ust. 8 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.572) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2023 r.