Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.713 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  5.  [Jednostki pomocnicze gminy]
1.  Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.
2.  Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3.  Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.
4.  (uchylony).