Art. 5. - [Jednostki pomocnicze gminy] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.609 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  5.  [Jednostki pomocnicze gminy]
1. 
Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.
2. 
Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3. 
Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.
4. 
(uchylony).