Art. 44. - [Sposoby nabycia mienia komunalnego] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.609 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  44.  [Sposoby nabycia mienia komunalnego]

Nabycie mienia komunalnego następuje:

1)
na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
2)
przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
3)
w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
4)
w wyniku własnej działalności gospodarczej;
5)
przez inne czynności prawne;
6)
w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.