[Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza] - Art. 41a. - Samorząd gminny. - Dz.U.2022.559 t.j. - OpenLEX

Art. 41a. - [Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.559 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2022 r.
Art.  41a.  [Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza]
1. 
Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
2. 
Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
1)
w gminie do 5000 mieszkańców - co najmniej 100 osób;
2)
w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 200 osób;
3)
w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 300 osób.
3. 
Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
4. 
Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.
5. 
Rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.