Art. 40. - [Akty prawa miejscowego. Przepisy porządkowe rady gminy] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.40 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2023 r. do: 10 kwietnia 2023 r.
Art.  40.  [Akty prawa miejscowego. Przepisy porządkowe rady gminy]
1. 
Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
2. 
Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1)
wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych;
2)
organizacji urzędów i instytucji gminnych;
3)
zasad zarządu mieniem gminy;
4)
zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
3. 
W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
4. 
Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.