[Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych] - Art. 39. - Samorząd gminny. - Dz.U.2022.559 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.559 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 26 października 2022 r.
Art.  39.  [Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych]
1. 
Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. 
Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu wójta.
3. 
(uchylony).
4. 
Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1.
5. 
Od decyzji wydanej przez wójta lub organ, o którym mowa w ust. 4, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.