[Sołectwo. Zebranie wiejskie i sołtys] - Art. 36. - Samorząd gminny. - Dz.U.2022.559 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Sołectwo. Zebranie wiejskie i sołtys] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.559 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r.
Art.  36.  [Sołectwo. Zebranie wiejskie i sołtys]
1. 
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
2. 
Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
3. 
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.