[Jednostka pomocnicza gminy i jej statut] - Art. 35. - Samorząd gminny. - Dz.U.2022.559 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Jednostka pomocnicza gminy i jej statut] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.559 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 marca 2022 r. do: 26 maja 2022 r.
Art.  35.  [Jednostka pomocnicza gminy i jej statut]
1.
Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2.
Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.
3.
Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1)
nazwę i obszar jednostki pomocniczej;
2)
zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;
3)
organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;
4)
zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji;
5)
zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.