Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.713 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  30.  [Zadania wójta]
1.  Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2.  Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) określanie sposobu wykonywania uchwał;
3) gospodarowanie mieniem komunalnym;
4) wykonywanie budżetu;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
6) (uchylony).
3.  W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.