Art. 30. - [Zadania wójta] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.609 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  30.  [Zadania wójta]
1. 
Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. 
Do zadań wójta należy w szczególności:
1)
przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
1a)
opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2)
określanie sposobu wykonywania uchwał;
3)
gospodarowanie mieniem komunalnym;
4)
wykonywanie budżetu;
5)
zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
6)
(uchylony).
3. 
W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.