Art. 28g. - [Przejęcie zadań i kompetencji wójta. Przemijająca przeszkoda] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.40 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  28g.  [Przejęcie zadań i kompetencji wójta. Przemijająca przeszkoda]
1. 
W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej jedną z następujących okoliczności:
1)
tymczasowym aresztowaniem,
2)
odbywaniem kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne,
3)
odbywaniem kary aresztu,
4)
niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni,
5)
zawieszeniem w czynnościach służbowych

- jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę - pierwszy zastępca.

2. 
Jeżeli nie powołano zastępcy albo pierwszego zastępcy w trybie określonym w art. 26a, to w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej przez jedną z okoliczności, o których mowa w ust. 1, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h.
3. 
W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji przez zastępcę albo pierwszego zastępcę, spowodowanej przez jedną z okoliczności, o których mowa w ust. 1, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h.
3a. 
W przypadku gdy przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowana przez jedną z okoliczności, o których mowa w ust. 1, zaistnieje przed złożeniem przez wójta ślubowania, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h.
4. 
Potwierdzeniem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, są odpowiednio:
1)
zawiadomienie pracodawcy, o którym mowa w art. 261 § 3 Kodeksu postępowania karnego - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wezwanie sądu do odbycia kary pozbawienia wolności albo aresztu - w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
3)
zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732 i 2140) - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4;
4)
postanowienie prokuratora albo postanowienie sądu o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, o którym mowa w art. 276 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 i 1855) - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 5.
5. 
Wezwania, o których mowa w ust. 4 pkt 2, sąd przesyła przewodniczącemu rady.
5a. 
Postanowienia, o których mowa w ust. 4 pkt 4, sąd lub prokurator przesyła przewodniczącemu rady.
6. 
Zastępca, pierwszy zastępca albo osoba, o której mowa w art. 28h, wykonuje zadania i kompetencje wójta:
1)
od dnia zatrzymania do dnia zwolnienia - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
2)
od dnia wskazanego w wezwaniu do stawienia się w zakładzie karnym do dnia zwolnienia - w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
3)
w okresie wskazanym w zaświadczeniu lekarskim - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4,
4)
w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 5

- jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu wójta.

7. 
W terminie 48 godzin od powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1, przewodniczący rady pisemnie informuje wojewodę o zaistnieniu takiej okoliczności i:
1)
przejęciu zadań i kompetencji wójta przez zastępcę albo pierwszego zastępcę albo
2)
konieczności wyznaczenia osoby, o której mowa w art. 28h - w związku z przepisem ust. 2, albo
3)
konieczności wyznaczenia osoby, o której mowa w art. 28h - w związku z przepisem ust. 3.