[Wójt jako organ wykonawczy] - Art. 26. - Samorząd gminny. - Dz.U.2022.559 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Wójt jako organ wykonawczy] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.559 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 26 października 2022 r.
Art.  26.  [Wójt jako organ wykonawczy]
1. 
Organem wykonawczym gminy jest wójt.
2. 
Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.
2a. 
Wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim.
3. 
Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy.
4. 
W miastach powyżej 100 000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta. Dotyczy to również miast, w których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy prezydent miasta był organem wykonawczo-zarządzającym.
5. 
(uchylony).