[Status prawny radnego. Kluby radnych] - Art. 23. - Samorząd gminny. - Dz.U.2022.559 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Status prawny radnego. Kluby radnych] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.559 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2022 r.
Art.  23.  [Status prawny radnego. Kluby radnych]
1. 
Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
2. 
Radni mogą tworzyć kluby radnych.
3. 
Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.
4. 
Zasady działania klubów radnych określa statut gminy.