Art. 22. - [Statut gminy. Ogłoszenie statutu] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.609 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  22.  [Statut gminy. Ogłoszenie statutu]
1. 
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.
2. 
Statut gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.