[Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji] - Art. 18b. - Samorząd gminny. - Dz.U.2022.559 t.j. - OpenLEX

Art. 18b. - [Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.559 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2022 r.
Art.  18b.  [Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji]
1. 
Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
2. 
W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.
3. 
Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.