Art. 11b. - [Jawność działania organów gminy] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.609 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  11b.  [Jawność działania organów gminy]
1. 
Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. 
Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
3. 
Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.