Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.92.607

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 22 września 1920 r.
w przedmiocie sądów dyscyplinarnych przy komendach wojewódzkich Zachodniej Straży Obywatelskiej.

Art.  1.

Sądy dyscyplinarne przy komendach wojewódzkich Zachodniej Straży Obywatelskiej, przewidziane w art. 12 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dn. 19 lipca 1920 r. w przedmiocie utworzenia na obszarze b. dzielnicy pruskiej Zachodniej Straży Obywatelskiej (Dz. Ust. № 62 poz. 408) składa się z przewodniczącego oraz 2 członków z pośród przedstawicieli Straży, mianowanych przez właściwego wojewodę.

Art.  2.

Jako organ pomocniczy Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do załatwiania odwołań komendantów w myśl art. 12 rozporządzenia z dn. 19 lipca 1920 r. ustanawia się Komisję, w której skład wchodzi trzech przedstawicieli Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, wyznaczonych przez Ministra tej dzielnicy.

Art.  3.

Organom wymienionym w art. 1 i 2 służy prawo zwracania się do sądów o przesłuchanie świadków pod przysięgą i udzielanie wszelkiej innej pomocy prawnej.

Art.  4.

Przepisy dyscyplinarne dla Zachodniej Straży Obywatelskiej oraz regulamin dla sądów dyscyplinarnych wyda Minister b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  5.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.