[Osoby niemogące być ławnikami Sądu Najwyższego] - Art. 60. - Sąd Najwyższy. - Dz.U.2021.1904 t.j. - OpenLEX

Art. 60. - [Osoby niemogące być ławnikami Sądu Najwyższego] - Sąd Najwyższy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1904 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2022 r. do: 9 grudnia 2022 r.
Art.  60.  [Osoby niemogące być ławnikami Sądu Najwyższego]

Ławnikiem Sądu Najwyższego nie może być osoba:

1)
zatrudniona w Sądzie Najwyższym i innych sądach oraz prokuraturze;
2)
wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)
będąca ławnikiem w sądach powszechnych lub sądach wojskowych;
4)
będąca funkcjonariuszem Policji oraz pracująca w służbach związanych ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
5)
pracująca w urzędach obsługujących centralne organy państwa;
6)
wykonująca zawód dla którego sądem właściwym w sprawach dyscyplinarnych może być Sąd Najwyższy;
7)
będąca adwokatem albo aplikantem adwokackim;
8)
będąca radcą prawnym albo aplikantem radcowskim;
9)
będąca notariuszem, zastępcą notarialnym albo aplikantem notarialnym;
10)
duchowna;
11)
będąca żołnierzem w czynnej służbie wojskowej;
12)
będąca funkcjonariuszem Służby Więziennej;
13)
będąca posłem, senatorem, posłem do Parlamentu Europejskiego, radnym gminy, powiatu lub województwa;
14)
która pełniła służbę, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
15)
należąca do partii politycznej.