[Wymagania na stanowisku ławnika Sądu Najwyższego] - Art. 59. - Sąd Najwyższy. - Dz.U.2021.1904 t.j. - OpenLEX

Art. 59. - [Wymagania na stanowisku ławnika Sądu Najwyższego] - Sąd Najwyższy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1904 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2022 r. do: 9 grudnia 2022 r.
Art.  59.  [Wymagania na stanowisku ławnika Sądu Najwyższego]
§  1.  68
 W rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych, spraw, o których mowa w art. 27a § 1 pkt 1, oraz w innych postępowaniach dyscyplinarnych, w których Sąd Najwyższy jest właściwy na podstawie przepisów odrębnych ustaw, uczestniczą ławnicy Sądu Najwyższego.
§  2. 
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w sprawach wskazanych w § 1, Sąd Najwyższy orzeka w składzie 2 sędziów Sądu Najwyższego i 1 ławnika Sądu Najwyższego.
§  3. 
Ławnikiem Sądu Najwyższego może być osoba, która:
1)
posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych;
2)
jest nieskazitelnego charakteru;
3)
ukończyła 40 lat;
4)
w dniu wyboru nie ukończyła 60 lat;
5)
jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika Sądu Najwyższego;
6)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
68 Art. 59 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1259) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lipca 2022 r.