[Właściwość Izby Dyscyplinarnej] - Art. 27. - Sąd Najwyższy. - Dz.U.2021.1904 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Właściwość Izby Dyscyplinarnej] - Sąd Najwyższy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1904 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2022 r.
Art.  27.  [Właściwość Izby Dyscyplinarnej]
§  1. 
Do właściwości Izby Dyscyplinarnej należą sprawy:
1)
dyscyplinarne:
a)
sędziów Sądu Najwyższego,
b)
rozpatrywane przez Sąd Najwyższy w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi na podstawie ustaw:
z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 i 2320),
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320),
z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1177),
z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1754),
z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 177),
z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66 i 1236),
z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 850 i 1090);
1a)
o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury;
2)
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące sędziów Sądu Najwyższego;
3)
z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku.
§  2. 
Izba Dyscyplinarna składa się z:
1)
Wydziału Pierwszego;
2)
Wydziału Drugiego.
§  3. 
Wydział Pierwszy rozpatruje w szczególności sprawy:
1)
sędziów Sądu Najwyższego;
2)
Sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury dotyczące:
a)
przewinień dyscyplinarnych, rozpoznawane w pierwszej instancji przez Sąd Najwyższy,
b)
zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie.
§  4. 
Wydział Drugi rozpatruje w szczególności:
1)
odwołania od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji w sprawach sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz postanowień i zarządzeń zamykających drogę do wydania wyroku;
2)
kasacje od orzeczeń dyscyplinarnych;
3)
odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa.