Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.825 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2020 r.
Art.  13a.  2 [Postępowanie w przypadku niewybrania kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ]
§  1.  Jeżeli kandydaci na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie zostali wybrani zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie powierza wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wskazanemu przez siebie sędziemu Sądu Najwyższego.
§  2.  W terminie tygodnia od dnia powierzenia wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego sędzia, któremu obowiązki te powierzono, zwołuje Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, któremu przewodniczy, w celu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
§  3.  Do dokonania wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wymagana jest obecność co najmniej 32 członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Przepisy art. 13 § 1, 2 i 5-7 stosuje się.
2 Art. 13a dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U.2020.190) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 lutego 2020 r.