Art. 42. - Sąd Najwyższy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.11.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1984 r.
Art.  42.
1. 9
Z zachowaniem przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, może delegować sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziego sądu wojewódzkiego lub sędziego okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych - do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym, a sędziego Sądu Najwyższego, w tym samym trybie oraz za jego zgodą - do pełnienia czynności w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sądzie wojewódzkim lub okręgowym sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych albo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Delegowanie sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym wymaga ponadto porozumienia z prezesem tego Sądu.
2.
Uprawnienia Ministra Sprawiedliwości określone w ust. 1 służą odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej w odniesieniu do sędziów sądów wojskowych i sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie delegowania tych sędziów do pełnienia czynności w sądach wojskowych lub w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego.
9 Art. 42 ust. 1:

- zmieniony przez art. 94 pkt 6 ustawy z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych (Dz.U.74.39.231) z dniem 1 stycznia 1975 r.

- zmieniony przez art. 15 pkt 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.80.4.8) z dniem 1 września 1980 r.