Art. 7. - Rzesza Niemiecka-Polska. Układ w sprawie pomocy dla pozbawionych zarobku i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Berlin.1927.07.14.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.101.877

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1927 r.
Artykuł  7.

Układ niniejszy sporządzony zostaje w języku polskim i niemieckim i to w dwóch egzemplarzach, z których każdy z układających się Rządów otrzymuje jeden egzemplarz w języku polskim i niemieckim. Teksty polski i niemiecki są zgodne i autentyczne.

Berlin, dnia 14 lipca 1927 r.

(-) Dr. Witold Prądzyński

(-) Dr. Herman Horowitz