Art. 6. - Rzesza Niemiecka-Polska. Układ w sprawie pomocy dla pozbawionych zarobku i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Berlin.1927.07.14.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.101.877

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1927 r.
Artykuł  6.
1)
Układ niniejszy wchodzi w życie z dniem 18 lipca 1927 r. i obowiązuje narazie na rok. Okres jego ważności przedłuża się każdorazowo na rok następny, o ile nie zostaje wypowiedziany na trzy miesiące przed upływem tego okresu ważności.
2)
Jeśli w jednem z układających się państw zmieni się istotnie (art. 4) stan prawny jednej z wymienionych w art. 1 i 2 form pomocy dla bezrobotnych (pomocy dla pozbawionych zarobku), to Rząd drugiego państwa, o ile upatrywać będzie w tej zmianie znaczne pogorszenie świadczeń, może układ wypowiedzieć w terminie dwóch miesięcy od czasu otrzymania zawiadomienia, mającego nastąpić zgodnie z art. 4. Wypowiedzenie dopuszczalne jest jedynie z końcem miesiąca kalendarzowego; termin wypowiedzenia jest trzymiesięczny.
3)
Aby uniknąć wypowiedzenia w razie zmiany stanu prawnego, układające się Rządy w takim wypadku wpierw dążyć będą, o ile to będzie potrzebne, do osiągnięcia porozumienia w drodze rokowań.