Art. 5. - Rzesza Niemiecka-Polska. Układ w sprawie pomocy dla pozbawionych zarobku i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Berlin.1927.07.14.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.101.877

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1927 r.
Artykuł  5.

Dla tych uprawnionych do roszczeń, którym na mocy niniejszego układu winny być udzielane świadczenia, uważa się bieg okresu wyczekiwania za rozpoczęty również przez zgłoszenie, które dokonana zostało przed wejściem w życie niniejszego układu. Dotyczy to również wypadku, kiedy na podstawie wcześniejszego zgłoszenia roszczenie zostało oddalone z powodu obcej przynależności państwowej.