Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.59.476

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1931 r.

CZĘŚĆ  I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Artykuł  1.
1. W rozumieniu niniejszego układu uważa się jako bieżące i stojące wody graniczne te wody bieżące i inne wody, przez które oznaczona jest polsko-niemiecka granica (porównaj art. 3, ust. 3 i 4 konwencji w sprawie uregulowania stosunków granicznych z dnia 27 stycznia 1926 roku).
2. Niniejszy układ nie rozciąga się na przybrzeżne wody morskie.