Art. 30. - Rzesza Niemiecka-Polska. Ubezpieczenie społeczne. Berlin.1931.06.11. - Dz.U.1933.65.487 - OpenLEX

Art. 30. - Rzesza Niemiecka-Polska. Ubezpieczenie społeczne. Berlin.1931.06.11.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.65.487

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1938 r.
Artykuł  30.
(1)
Instytucje ubezpieczeniowe obydwóch Państw ustalają świadczenia, jakie mają być przez nie udzielane i wydają odnośne orzeczenia. Odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej Państwa drugiego winna być uprzednio dana możność wypowiedzenia się, o ile uiszczone zostały składki w obydwóch Państwach.
(2)
Jeżeli roszczenie do świadczenia istnieje już na podstawie wewnętrznego prawa nawet i bez uwzględnienia postanowień niniejszej umowy, to winno być udzielone tymczasowe świadczenie; świadczenie tymczasowe może być udzielone także i w innych wypadkach.
(3) 26
Jeżeli uiszczone zostały składki do instytucyj ubezpieczeniowych obu Państw, właściwe są:
a)
dla roszczeń z tytułu niemieckiego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa Landesversicherungsanstalt Schlesien, z wyjątkiem roszczeń do Reichsknappschaft,
b)
dla roszczeń do Reichsknappschaft - Ruhrknappschaft, jeśli składki zostały ostatnio opłacone w Niemczech do Ruhrknappschaft, poza tym Oberschlesische Knappschaft.
26 Art. 30 ust. 3 zmieniony przez rozporządzenie z dnia 18 października 1938 r. (Dz.U.38.85.574) zmieniające nin. umowę międzynarodową z dniem 1 października 1938 r.