Art. 24. - Rzesza Niemiecka-Polska. Ubezpieczenie społeczne. Berlin.1931.06.11. - Dz.U.1933.65.487 - OpenLEX

Art. 24. - Rzesza Niemiecka-Polska. Ubezpieczenie społeczne. Berlin.1931.06.11.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.65.487

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1938 r.
Artykuł  24.
(1)
Do ubezpieczenia na wypadek choroby oraz inwalidztwa osób, podlegających ubezpieczeniu brackiemu, mają zastosowanie ogólne i szczegółowe postanowienia niniejszej umowy o ubezpieczeniu na wypadek choroby i inwalidztwa.
(2)
Instytucje ubezpieczeniowe udzielają przewidzianej w ubezpieczeniu na wypadek choroby pomocy dla członków rodziny uprawnionym, zamieszkałym na obszarze granicznym (artykuł 15 ust. 5 i 6). Postanowienia artykułu 15 ust. 7 stosują się przytem odpowiednio.