Rzesza Niemiecka-Polska. Protokół o interpretacji artykułu X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r. dotyczącego kwestyj finansowych. Bruksela.1936.07.30.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.51.396

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1938 r.

PROTOKÓŁ
o interpretacji artykułu X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r., dotyczącego kwestyj finansowych, podpisany w Brukseli dnia 30 lipca 1936 r.

Przekład.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, wiadomym czynimy:

Dnia trzydziestego lipca tysiąc dziewięćset trzydziestego szóstego roku podpisany został w Brukseli protokół o interpretacji artykułu X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r., dotyczącego kwestyj finansowych. Protokół ten brzmi jak następuje:

PROTOKÓŁ.

Należycie upoważnieni przedstawiciele Rządu Jego Królewskiej Mości Króla Belgów, Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, Rządu Kanady, Rządu Commonwealth Australii, Rządu Nowej Zelandii, Rządu Unii Południowo-Afrykańskiej, Rządu Indii, Rządu Republiki Francuskiej, Rządu Jego Królewskiej Mości Króla Hellenów, Rządu Jego Królewskiej Mości Króla Włoch, Rządu Jego Cesarskiej Mości Cesarza Japonii, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Rządu Republiki Portugalskiej, Rządu Jego Królewskiej Mości Króla Rumunii, Rządu Konfederacji Szwajcarskiej, Rządu Jego Królewskiej Mości Króla Jugosławii

Zważywszy,

że w art. X, ust. 2 Układu z Niemcami, podpisanego w Hadze w dniu 20 stycznia 1930 r. i należycie wprowadzonego w życie, odnośne Rządy (z wyjątkiem Konfederacji Szwajcarskiej), udzieliły Bankowi Rozrachunków Międzynarodowych, którego utworzenie zostało przewidziane planem ekspertów z dnia 7 czerwca 1929 r., pewnych immunitetów, dotyczących jego majątku i aktywów, jak również majątku i aktywów, które byłyby jemu powierzone,

że na mocy konwencji, podpisanej w Hadze w tym samym dniu, co wyżej wymieniony Układ i która nabyła moc ustawową w Szwajcarii, Rząd Konfederacji Szwajcarskiej zobowiązał się wobec Rządów Niemiec, Belgii, Francji, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, Włoch i Japonii, aby w przypadku założenia rzeczonego Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, udzielić mu Statut Organizacyjny, zapewniający mu w myśl art. X immunitety podobne do immunitetów przewidzianych w art. X ust. 2 Układu z Niemcami,

że ponieważ art. X, ust. 2 Układu z Niemcami i art. X Statutu Organizacyjnego wynikającego z konwencji z Konfederacją Szwajcarską, wyrażają niedokładnie intencje Stron Umawiających się i mogą spowodować powstanie pewnych trudności interpretacyjnych, należy ściśle określić znaczenie rzeczonych artykułów i zastąpić użyte w nich wyrażenia przez wyrażenia bardziej zrozumiałe i mogące bardziej skutecznie zapewnić operacjom Banku Rozrachunków Międzynarodowych immunitety niezbędne dla wykonywania jego zadania;

postanowili, co następuje:

Bank Rozrachunków Międzynarodowych, jego majątek i aktywa, jako też wszelki majątek i aktywa, jakie są lub będą mu powierzone, niezależnie od tego, czy będą to monety, czy inne dobra pieniężne, sztaby złota, srebra lub sztaby jakiegokolwiek innego metalu, przedmioty wartościowe, walory lub jakiekolwiek inne przedmioty, których deponowanie jest, zgodnie z praktyką bankową, dopuszczalne, - nie podlegają postanowieniom i zarządzeniom, przewidzianym w ust. 2 art. X Układu z Niemcami i w art. X Statutu Organizacyjnego, wynikającego z konwencji ze Szwajcarią z dnia 20 stycznia 1930 r.

Majątek i aktywa stron trzecich, trzymane przez jakąkolwiek inną instytucję lub osobę z polecenia, w imieniu lub na rachunek Banku Rozrachunków Międzynarodowych, będą uważane za powierzone Bankowi Rozrachunków Międzynarodowych i za korzystające z immunitetów, przewidzianych w wyżej wymienionych artykułach na tej samej podstawie co majątki i aktywa, które Bank Rozrachunków Międzynarodowych trzyma na rachunek osób trzecich, w pomieszczeniach specjalnie do tego celu przez Bank, jego filie lub agencje przeznaczonych.

Niniejszy Protokół wejdzie w życie dla każdej ze Stron Umawiających się w dniu złożenia jej dokumentu ratyfikacyjnego w belgijskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego. Wejdzie on niezwłocznie w życie dla tych Stron Umawiających się, które oświadczą w chwili podpisywania Protokołu, iż zrzekają się procedury ratyfikacji.

Rządy, nie-sygnatariusze, które są lub mogłyby być stronami w Układzie z Niemcami, podpisanym w Hadze w dniu 20 stycznia 1930 r., mogą przystąpić do niniejszej Konwencji.

Rząd, który pragnie do niej przystąpić, powinien powiadomić o swym zamiarze pisemnie Rząd Belgijski, przekazując mu akt przystąpienia.

Rządy, które nie podpisały Układu z Niemcami, podpisanego w Hadze w dniu 20 stycznia 1930 r. będą mogły przystąpić do niniejszej Konwencji, podpisując, z zastrzeżeniem ratyfikacji, jeżeli tego zajdzie potrzeba, oryginał tej Konwencji, który zostanie złożony w archiwum belgijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego. Podpis złożony w ten sposób przez Rząd, który nie podpisał Układów Haskich, będzie pociągał za sobą przystąpienie do art. X i XV Układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r., jako też do załącznika XII tego Układu, ustalającego tryb postępowania w Trybunale Rozjemczym, którego jurysdykcji rzeczone Rządy poddadzą się w ten sposób w sprawach, dotyczących stosowania i interpretacji wspomnianego art. X oraz niniejszej Konwencji.

Rząd belgijski doręczy wszystkim Rządom sygnatariuszom, jako też Bankowi Rozrachunków Międzynarodowych, zaświadczony odpis niniejszej Konwencji, protokołu, dotyczącego złożenia pierwszych dokumentów ratyfikacyjnych, późniejszych dokumentów ratyfikacyjnych, jako też deklaracyj o przystąpieniu, przewidzianych w artykułach poprzednich.

Niniejsza Konwencja została sporządzona w językach francuskim i angielskim w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwach Rządu Belgijskiego.

Sporządzono w Brukseli w dniu 30 lipca 1936 r.

ZA BELGIĘ:

P. H. Spaak

ZA WIELKĄ BRYTANIĘ I PÓŁNOCNĄ IRLANDIĘ:

Esmond Ouey

ZA KANADĘ:

Esmond Ouey

ZA AUSTRALIĘ:

Esmond Ouey

ZA NOWĄ ZELANDIĘ:

Esmond Ovey

ZA UNIĘ POŁUDNIOWO-AFRYKAŃSKĄ:

Van Broekhuizen

ZA INDIE:

Esmond Ovey

ZA FRANCJĘ:

J. Laroche

ZA GRECJĘ:

D. Sophianos

ZA WŁOCHY:

ZA JAPONIĘ:

Kurusu

ZA POLSKĘ:

Jackowski

ZA PORTUGALIĘ:

Augusto de Castro

ad referendum

ZA RUMUNIĘ:

D. J. Ghika

ZA SZWAJCARIĘ:

Frédéric Barbey

ZA JUGOSŁAWIĘ:

Iliya Milikitch

Zaznajomiwszy się z powyższym protokołem, uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, jak i w każdym z postanowień w nim zawartych; oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego, wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 13 maja 1938 r.