Rzesza Niemiecka-Polska. Porozumienie w formie wymiany not z dni 15 i 31 grudnia 1933 r., z dni 15 i 31 stycznia, 14 i 15 lutego, 28 lutego i 2 marca 1934 r., dotyczące przedłużenia porozumienia celnego między Polską a Niemcami z dnia 14 października 1933 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.53.342

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 1935 r.

POROZUMIENIE
między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w formie wymiany not z dni 15 i 31 grudnia 1933 r., z dni 15 i 31 stycznia, 14 i 15 lutego, 28 lutego i 2 marca 1934 r., dotyczących przedłużenia porozumienia celnego między Polską a Niemcami z dnia 14 października 1933 r.

(Ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r. - Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 149).

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

W dniach piętnastym i trzydziestym pierwszym grudnia tysiąc dziewięćset trzydziestego trzeciego roku, w dniach piętnastym i trzydziestym pierwszym stycznia, czternastym i piętnastym lutego oraz dwudziestym ósmym lutego i drugim marca tysiąc dziewięćset trzydziestego czwartego roku wymienione zostały w Warszawie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rzeszy Niemieckiej noty, stanowiące porozumienie o przedłużeniu porozumienia celnego między Polską a Niemcami, podpisanego w Warszawie w dniu 14 października 1933 r. Wspomniane wyżej noty brzmią słowo w słowo jak następuje:

Przekład.

Nr. P. II. N. 81/43/33.

Warszawa, dn. 15 grudnia 1933 r.

Panie Ministrze,

W związku z notą z dn. 30 listopada r. b. N.P.II. N. 81/38/33, mam zaszczyt podać do wiadomości Pana co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie porozumienia gospodarczego między Polską a Niemcami nie zostały jeszcze zakończone, Rząd Polski zarządzi clenie, do dnia 31 grudnia r. b., towarów niemieckich nie podlegających polskiej taryfie maksymalnej, według drugiej kolumny polskiej taryfy celnej, w założeniu, że Rząd Niemiecki nie przedsięweźmie w tym samym okresie czasu specjalnych zarządzeń w stosunku do przywozu polskiego do Niemiec.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego wysokiego poważania.

Beck

J. E.

Pan Hans - Adolf von Moltke

Poseł Nadzwyczajny i Minister

Pełnomocny Niemiec

w Warszawie.

POSELSTWO NIEMIECKIE

Warszawa, dn. 15 grudnia 1933 r.

Panie Ministrze,

W związku z moją notą z dnia 30 listopada 1933 r., mam zaszczyt podać do wiadomości Waszej Ekscelencji co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie porozumienia gospodarczego między Niemcami a Polską nie zostały jeszcze zakończone, Rząd Niemiecki gotów jest przedłużyć, do dnia 31 grudnia 1933 r., okres czasu, w którym nie przedsięweźmie specjalnych zarządzeń w stosunku do wywozu polskiego, w założeniu, że Rząd Polski zarządzi clenie, do tej samej daty, towarów niemieckich, nie podpadających pod polską taryfę maksymalną, według drugiej kolumny tejże taryfy.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego bardzo wysokiego poważania.

υ. Moltke

Jego Ekscelencja

Pan Józef Beck

Minister Spraw Zagranicznych

Warszawa.

MINISTERSTWO

SPRAW ZAGRANICZNYCH

Nr. P. II. N. 81/45/33.

Warszawa, dn. 30 grudnia 1933 r.

Panie Ministrze,

W związku z notą z dn. 15 grudnia r. b. Nr. P. II. N. 81/43/33, mam zaszczyt podać do wiadomości Pana co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie porozumienia gospodarczego między Polską a Niemcami nie zostały jeszcze zakończone, Rząd Polski zarządzi clenie, do dnia 15 stycznia 1934 r., towarów niemieckich niepodlegających polskiej taryfie maksymalnej według drugiej kolumny polskiej taryfy celnej, w założeniu, że Rząd Niemiecki nie przedsięweźmie w tym samym okresie czasu specjalnych zarządzeń w stosunku do przywozu polskiego do Niemiec.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego wysokiego poważania.

Beck

J. E.

Pan Hans - Adolf von Moltke

Poseł Nadzwyczajny i Minister

Pełnomocny Niemiec

w Warszawie.

POSELSTWO NIEMIECKIE

Warszawa.

Warszawa, dn. 31 grudnia 1933 r.

Panie Ministrze,

W związku z moją notą z dn. 15 grudnia 1933 r., mam zaszczyt podać do wiadomości Waszej Ekscelencji, co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie porozumienia gospodarczego między Niemcami a Polską nie zostały jeszcze zakończone, Rząd Niemiecki gotów jest przedłużyć, do dnia 15 stycznia 1934 r., okres czasu, w którym nie przedsięweźmie specjalnych zarządzeń w stosunku do wywozu polskiego, w założeniu, że Rząd Polski zarządzi clenie, do tej samej daty, towarów niemieckich, niepodpadających pod polską taryfę maksymalną, według drugiej kolumny tejże taryfy.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego bardzo wysokiego poważania.

υ. Moltke

Jego Ekscelencja

Pan Józef Beck

Minister Spraw Zagranicznych

Warszawa.

MINISTERSTWO

SPRAW ZAGRANICZNYCH

Nr. P. II. N. 84/1/34.

Warszawa, dn. 15 stycznia 1934 r.

Panie Ministrze,

W ślad za notą z dn. 30 grudnia 1933 r. No. P. II. N- 84/45/33, mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie porozumienia gospodarczego między Polską a Niemcami nie zostały jeszcze ukończone, Rząd Polski zarządzi clenie do 31 stycznia 1934 r. towarów niemieckich niepodlegających polskiej maksymalnej taryfie, według drugiej kolumny polskiej taryfy celnej w przypuszczeniu, że Rząd Niemiecki nie poweźmie w tym samym okresie czasu specjalnych zarządzeń w stosunku do przywozu polskiego do Niemiec.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego wysokiego poważania.

Szembek

J. E.

Pan Hans - Adolf von Moltke

Poseł Nadzwyczajny i Minister

Pełnomocny Niemiec

w Warszawie.

POSELSTWO NIEMIECKIE

Warszawa, dn. 15 stycznia 1934 r.

Panie Podsekretarzu Stanu,

W ślad za moją notą z 30 grudnia 1933 r. mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie porozumienia gospodarczego pomiędzy Niemcami a Polską nie zostały jeszcze ukończone, Rząd Niemiecki jest gotów przedłużyć do 31 stycznia 1934 r. okres czasu, w którym nie poweźmie zarządzeń specjalnych w stosunku do- wywozu polskiego, w przypuszczeniu, że Rząd Polski zarządzi clenie do tej samej daty towarów niemieckich nie podpadających pod maksymalną taryfę polską, w/g drugiej kolumny tejże taryfy.

Zechce Pan przyjąć, Panie Podsekretarzu Stanu, zapewnienia mego bardzo wysokiego poważania.

υ. Moltke

Jego Ekscelencja

Hrabia Szembek

Podsekretarz Stanu

Warszawa.

Nr. P. II. N. 81/10/34.

Warszawa, dn. 31 stycznia 1934 r.

Panie Ministrze,

Nawiązując do noty z dnia 15 stycznia 1934 r. Nr. P. II. N. 84/1/34, mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie porozumienia gospodarczego między Polską a Niemcami nie zostały jeszcze zakończone, Rząd Polski zarządzi clenie do dnia 15 lutego 1934, towarów niemieckich, nie podlegających polskiej taryfie maksymalnej według drugiej kolumny polskiej taryfy celnej w założeniu, że Rząd Niemiecki nie przedsięweźmie w tym samym okresie czasu specjalnych zarządzeń w stosunku do przywozu polskiego do Niemiec.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego wysokiego poważania.

Beck

J. E.

Pan Hans - Adolf von Moltke

Poseł Nadzwyczajny i Minister

Pełnomocny Niemiec

w Warszawie.

POSELSTWO NIEMIECKIE

Warszawa, dn. 31 stycznia 1934 r.

Panie Ministrze,

Nawiązując do noty mojej z dnia 15 stycznia 1934 r. mam zaszczyt podać do wiadomości Waszej Ekscelencji, co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie porozumienia gospodarczego między Niemcami a Polską nie zostały jeszcze zakończone, Rząd Niemiecki gotów jest przedłużyć do dnia 15 lutego 1934 r. okres czasu, w którym nie przedsięweźmie specjalnych zarządzeń w stosunku do wywozu polskiego, w założeniu, że Rząd Polski zarządzi clenie, do tej samej daty, towarów niemieckich, niepodlegających polskiej taryfie maksymalnej, według drugiej kolumny tejże taryfy.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego bardzo wysokiego poważania.

υ. Moltke

Jego Ekscelencja

Pan Józef Beck

Minister Spraw Zagranicznych

Warszawa.

Nr. P. II. N. 81/16/34.

Warszawa, dnia 14 lutego 1934 r.

Panie Ministrze,

Nawiązując do noty z dnia 31 stycznia 1934 r. Nr. P. II. N. 81/10/34, mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie porozumienia gospodarczego między Polską a Niemcami nie zostały jeszcze zakończone, Rząd Polski zarządzi clenie do dnia 28 lutego 1934 r., towarów niemieckich nie podlegających polskiej taryfie maksymalnej według drugiej kolumny polskiej taryfy celnej, w założeniu, że Rząd Niemiecki nie poweźmie w tym samym okresie czasu specjalnych zarządzeń w stosunku do przywozu polskiego do Niemiec.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego wysokiego poważania.

Szembek

J. E.

Pan Hans - Adolf -von Moltke

Poseł Nadzwyczajny i Minister

Pełnomocny Niemiec

w Warszawie.

POSELSTWO NIEMIECKIE

Warszawa, dnia 15 lutego 1934 r.

Panie Podsekretarzu Stanu,

Nawiązując do noty mojej z dnia 31 stycznia 1934 r., mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie porozumienia gospodarczego między Niemcami a Polską nie zostały jeszcze zakończone, Rząd Niemiecki gotów jest przedłużyć do dnia 28 lutego 1934 r. okres czasu, w którym nie poweźmie specjalnych zarządzeń w stosunku do wywozu polskiego, w założeniu, że Rząd Polski zarządzi clenie, do tej samej daty, towarów niemieckich, nie podlegających polskiej taryfie maksymalnej, według drugiej kolumny tejże taryfy.

Zechce Pan przyjąć, Panie Podsekretarzu Stanu, zapewnienia niego bardzo wysokiego poważania.

υ. Moltke

Jego Ekscelencja

Hrabia Szembek

Podsekretarz Stanu

Warszawa.

MINISTERSTWO

SPRAW ZAGRANICZNYCH

Nr. P. II. N. 81/23/34.

Warszawa, dn. 2 marca 1934 r.

Panie Ministrze,

Nawiązując do noty z dnia 14 lutego 1934 r. Nr. P. II. N. 84/16/34, mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie porozumienia gospodarczego między Polską a Niemcami nie zostały jeszcze zakończone, Rząd Polski zarządzi clenie do dnia 15 marca 1934 r. towarów niemieckich nie podlegających polskiej taryfie maksymalnej według drugiej kolumny polskiej taryfy celnej, w założeniu, że Rząd Niemiecki nie poweźmie w tym samym okresie czasu specjalnych zarządzeń w stosunku do przywozu polskiego do Niemiec,

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego wysokiego poważania.

Beck

J. E.

Pan Hans - Adolf von Moltke

Poseł Nadzwyczajny i Minister

Pełnomocny Niemiec

w Warszawie.

POSELSTWO NIEMIECKIE

Warszawa, dn. 28 lutego 1934 r.

Panie Ministrze,

Nawiązując do noty mojej z dnia 15 lutego 1934 r., mam zaszczyt podać do wiadomości Waszej Ekscelencji, co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie układu gospodarczego między Niemcami a Polską nie zostały jeszcze zakończone, Rząd Niemiecki gotów jest przedłużyć do dnia 15 marca 1934 r. okres czasu, w którym nie poweźmie specjalnych zarządzeń w stosunku do wywozu polskiego, w założeniu, że Rząd Polski zarządzi clenie, do tej samej daty, towarów niemieckich, nie podlegających polskiej taryfie maksymalnej, według drugiej kolumny tejże taryfy.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego bardzo wysokiego poważania.

υ. Moltke

Jego Ekscelencja

Pan Józef Beck

Minister Spraw Zagranicznych

Warszawa.

Zaznajomiwszy się z powyższemi notami, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości, jak i każde z zawartych w nich postanowień; oświadczamy, że są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 10 maja 1935 r.