Rzesza Niemiecka-Polska. Porozumienie celne w formie wymiany not z dnia 14 października 1933 r., 31 października 1933 r., 15 listopada 1933 r. i 30 listopada 1933 r. Warszawa.1933.10.14.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.74.701

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1933 r.

POROZUMIENIE CELNE
między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w formie wymiany not z dnia 14 października 1933 r., 31 października 1933 r., 15 listopada 1933 r. i 30 listopada 1933 r. *

(Ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1934 r. - Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 265),

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

W dniu czternastym października, trzydziestym pierwszym października, piętnastym listopada i trzydziestym listopada tysiąc dziewięćset trzydziestego trzeciego roku nastąpiły w Warszawie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rzeszy Niemieckiej wymiany not, stanowiących porozumienie celne o następującem brzmieniu dosłownem:

Przekład.

MINISTERSTWO

SPRAW ZAGRANICZNYCH

Nr. P. II. Nr. 81/6/33

Warszawa, dnia 14 października 1933 r.

Panie Ministrze,

Powołując się na pertraktacje, które toczą się obecnie w Warszawie w sprawie porozumienia w dziedzinie wymiany handlowej między Polską a Niemcami, mam zaszczyt zakomunikować Waszej Ekscelencji co następuje:

Polska taryfa celna, obowiązująca od 11 bm., przewiduje zastosowanie pierwszej kolumny do Państw, z któremi Polska nie posiada traktatów handlowych, a żalem do Niemiec, z wyjątkiem towarów, podlegających polskiej taryfie maksymalnej.

Jednakże Rząd Polski pragnąc kontynuować pertraktacje polsko-niemieckie w atmosferze życzliwości, wyraża gotowość clenia towarów niemieckich, które podlegają polskiej taryfie autonomicznej od dnia 11 bm. do dnia 31 tegoż miesiąca według drugiej kolumny polskiej taryfy celnej w założeniu, że Rząd Niemiecki nie przedsięweźmie w tym samym okresie czasu specjalnych zarządzeń w stosunku do wwozu polskiego do Niemiec.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia niego wysokiego poważania.

Szembek

J. E.

Pan Hans-Adolf von MOLTKE

Poseł Nadzwyczajny i Minister Pełnomocny Niemiec

w WARSZAWIE.

POSELSTWO NIEMIECKIE

Warszawa, dnia 14 października 1933 r.

Panie Podsekretarzu Stanu,

Powołując się na pertraktacje, które toczą się obecnie w Warszawie w sprawie porozumienia w dziedzinie wymiany handlowej między Niemcami a Polską, mam zaszczyt zakomunikować Waszej Ekscelencji co następuje:

Rząd Niemiecki, pragnąc kontynuować te pertraktacje w atmosferze życzliwości, nie przedsięweźmie zarządzeń specjalnych w stosunku do wywozu polskiego do dnia 31 bm. w założeniu, że Rząd Polski poleci oclenie, począwszy od 11 bm. do 31 tegoż miesiąca, towarów niemieckich podlegających polskiej taryfie autonomicznej, według drugiej kolumny tejże taryfy.

Zechce Pan przyjąć, Panie Podsekretarzu Stanu, zapewnienie mojego bardzo wysokiego poważania.

Moltke

Jego Ekscelencja

Hrabia SZEMBEK

Podsekretarz Stanu

WARSZAWA.

MINISTERSTWO

SPRAW ZAGRANICZNYCH

Nr. P. II. Nr. 81/20/33

Warszawa, dnia 31 października 1933 r.

Panie Ministrze,

Nawiązując do noty z dnia 14 października br. Nr. P. II. Nr. 81/6 mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie porozumienia gospodarczego pomiędzy Polską a Niemcami nie zostały jeszcze zakończone, Rząd Polski zarządzi clenie do dnia 15 listopada br., towarów niemieckich, podlegających polskiej taryfie autonomicznej, według drugiej kolumny polskiej taryfy celnej, w założeniu, że Rząd Niemiecki nie przedsięweźmie w tym samym okresie czasu specjalnych zarządzeń w stosunku do przywozu polskiego do Niemiec.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego wysokiego poważania.

Beck

J. E.

Pan Hans-Adolf von MOLTKE

Poseł Nadzwyczajny i Minister Pełnomocny Niemiec

w WARSZAWIE.

POSELSTWO NIEMIECKIE

Warszawa, dnia 31 października 1933 r.

Panie Ministrze,

Nawiązując do noty mojej z dnia 14 października br., mam zaszczyt zakomunikować Waszej Ekscelencji, co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie porozumienia handlowego pomiędzy Niemcami a Polską nie zostały jeszcze zakończone, Rząd Niemiecki gotów jest przedłużyć, do dnia 15 listopada 1933 r., okres czasu, w którym nie przedsięweźmie specjalnych zarządzeń w stosunku do wywozu polskiego, w założeniu że Rząd Polski zarządzi clenie do tej samej daty, towarów niemieckich, podlegających polskiej taryfie autonomicznej, według drugiej kolumny tejże taryfy.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego bardzo wysokiego poważania.

Moltke

Jego Ekscelencja

Pan Minister Józef BECK

Minister Spraw Zagranicznych

WARSZAWA.

MINISTERSTWO

SPRAW ZAGRANICZNYCH

Nr. P. II. Nr. 81/30/33

Warszawa, dnia 15 listopada 1933 r.

Panie Ministrze,

Nawiązując do not z dnia 14 października br. Nr. P. II. Nr. 81/6, oraz z dnia 31 października br. Nr. P. II. Nr. 81/20/33, mam zaszczyt podać do wiadomości Pana Ministra co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie porozumienia gospodarczego pomiędzy Polską a Niemcami nie zostały jeszcze zakończone, Rząd Polski zarządzi clenie, do dnia 30 listopada br., towarów niemieckich nie podlegających polskiej taryfie maksymalnej, według drugiej kolumny polskiej taryfy celnej, w założeniu że Rząd Niemiecki nie przedsięweźmie w tym samym okresie czasu specjalnych zarządzeń w stosunku do przywozu polskiego do Niemiec.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego wysokiego poważania.

Beck

J. E.

Pan Hans-Adolf von MOLTKE

Poseł Nadzwyczajny i Minister Pełnomocny Niemiec

w WARSZAWIE.

POSELSTWO NIEMIECKIE

Warszawa, dnia 15 listopada 1933 r.

Panie Ministrze,

Nawiązując do not z dnia 14 oraz 31 października 1933 r. mam zaszczyt podać do wiadomości Waszej Ekscelencji, co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie układu gospodarczego między Niemcami a Polską nie zostały jeszcze zakończone, Rząd Niemiecki jest gotów przedłużyć, do dnia 30 listopada 1933, okres czasu, w którym nie przedsięweźmie specjalnych zarządzeń w stosunku do wywozu polskiego, w założeniu, że Rząd Polski zarządzi clenie, do tej samej daty, towarów niemieckich, nie podpadających pod polską taryfę maksymalną, według drugiej kolumny tejże taryfy.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego bardzo wysokiego poważania.

Moltke

Jego Ekscelencja

Pan Józef BECK

Minister Spraw Zagranicznych

WARSZAWA.

MINISTERSTWO

SPRAW ZAGRANICZNYCH

Nr. P. II. Nr. 81/38/33

Warszawa, dnia 30 listopada 1933 r.

Panie Ministrze,

Nawiązując do not z dnia 14 października r. b. Nr. P. II. Nr. 81/6, z dnia 31 października r. b., jak również z dnia 15 listopada r. b. Nr. P. II. Nr. 81/30/33, mam zaszczyt podać do wiadomości Pana Ministra, co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie porozumienia gospodarczego między Polską a Niemcami nie zostały jeszcze zakończone, Rząd Polski zarządzi clenie, do dnia 15 grudnia r. b., towarów niemieckich nie podlegających polskiej taryfie maksymalnej, według drugiej kolumny polskiej taryfy celnej, w założeniu, że Rząd Niemiecki nie przedsięweźmie w tym samym okresie czasu specjalnych zarządzeń w stosunku do przywozu polskiego do Niemiec.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego wysokiego poważania.

Beck

Jego Ekscelencja

Pan Hans-Adolf von MOLTKE

Poseł Nadzwyczajny i Minister Pełnomocny Niemiec

w WARSZAWIE.

POSELSTWO NIEMIECKIE

Warszawa, dnia 30 listopada 1933 r.

Panie Ministrze,

Nawiązując do not z dnia 14 i 31 października oraz z dnia 15 listopada 1933 r. mam zaszczyt podać do wiadomości Waszej Ekscelencji, co następuje:

Wobec tego, że rokowania w sprawie układu gospodarczego między Niemcami a Polską nie zostały leszcze zakończone, Rząd Niemiecki gotów jest przedłużyć, do dnia 15 grudnia 1933 r., okres czasu, w którym nie przedsięweźmie specjalnych zarządzeń w stosunku do wywozu polskiego, w założeniu, że Rząd Polski zarządzi clenie, do tej samej daty, towarów niemieckich, nie podpadających pod polską taryfę maksymalną, według drugiej kolumny tejże taryfy.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego bardzo wysokiego poważania.

Moltke

Jego Ekscelencja

Pan Józef BECK

Minister Spraw Zagranicznych

WARSZAWA.

Zaznajomiwszy się z powyższemi notami uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych; oświadczamy, że są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 12 maja 1934 r.

* Z dniem 15 grudnia 1933 r. przedłuża się moc nin. porozumienia celnego, zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany not z dni 15 i 31 grudnia 1933 r., z dni 15 i 31 stycznia, 14 i 15 lutego, 28 lutego i 2 marca 1934 r., dotyczącym przedłużenia porozumienia celnego między Polską a Niemcami z dnia 14 października 1933 r. (Dz.U.35.53.342).