Rzeczoznawcy Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1901 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY 1
z dnia 10 maja 2004 r.
w sprawie rzeczoznawców ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378) zarządza się, co następuje:
Uprawnienia rzeczoznawcy są nadawane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", w następujących dziedzinach:
1)
archeologia;
2)
architektura i budownictwo;
3)
urbanistyka;
4)
krajobraz kulturowy;
5)
malarstwo;
6)
grafika;
7)
rzeźba, detal architektoniczny i powierzchnie architektoniczne;
8)
rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa;
9)
instrumenty muzyczne;
10)
materiały biblioteczne i archiwalne;
11)
dziedzictwo przemysłowe i zabytki techniki;
12)
parki, ogrody i cmentarze;
13)
zabezpieczenie techniczne zabytków;
14)
ocena i wycena zabytków ruchomych.
1. 
Kandydat na rzeczoznawcę powinien:
1)
korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)
posiadać co najmniej 10-letnią praktykę w wykonywaniu zadań w określonej dziedzinie opieki nad zabytkami;
3)
posiadać wysoki poziom wiedzy w określonej dziedzinie opieki nad zabytkami;
4)
dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków rzeczoznawcy.
2. 
Spełnianie przez kandydata wymagań określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 powinno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
1. 
Wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy, składany przez kandydata na rzeczoznawcę do ministra, za pośrednictwem Generalnego Konserwatora Zabytków, powinien zawierać:
1)
imię, nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
miejsce zamieszkania;
4)
adres do korespondencji;
5)
informację o wykształceniu;
6)
opis praktyki zawodowej;
7)
wskazanie miejsca pracy;
8)
wskazanie ważniejszych publikacji w zakresie opieki nad zabytkami;
9)
wskazanie dziedziny i specjalizacji, w których kandydat ubiega się o nadanie uprawnień rzeczoznawcy;
10)
nazwę i adres stowarzyszenia, uczelni lub instytucji kultury rekomendującej kandydata.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydat na rzeczoznawcę dołącza:
1)
dokumenty lub ich poświadczone kopie potwierdzające posiadane wykształcenie, stopnie lub tytuły naukowe albo stopnie lub tytuły w zakresie sztuki;
2)
dokumenty lub ich poświadczone kopie potwierdzające posiadanie praktyki, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;
3)
pisemną rekomendację stowarzyszenia, uczelni lub instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami;
4)
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
3. 
Generalny Konserwator Zabytków przekazuje ministrowi wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz ze swoim stanowiskiem w sprawie.
4. 
Przed przekazaniem do ministra wniosku, o którym mowa w ust. 1, Generalny Konserwator Zabytków może zwrócić się do jednego lub kilku wojewódzkich konserwatorów zabytków o wyrażenie opinii o kandydacie na rzeczoznawcę.
1. 
Nadanie uprawnień rzeczoznawcy następuje z dniem wręczenia kandydatowi aktu nadania uprawnień rzeczoznawcy.
2. 
Osoba, której nadano uprawnienia rzeczoznawcy, przed objęciem funkcji składa pisemne przyrzeczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki rzeczoznawcy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami wykonywać będę z całą sumiennością i bezstronnością, działając dla dobra dziedzictwa kulturowego.".
Rzeczoznawca zachowuje nadane uprawnienia do końca roku kalendarzowego, w którym upłynął okres 3 lat od dnia nadania uprawnień.
Minister cofa uprawnienia rzeczoznawcy:
1)
na pisemny wniosek rzeczoznawcy;
2)
jeżeli rzeczoznawca przestał spełniać wymagania do pełnienia tej funkcji albo gdy zostanie stwierdzone, że w chwili nadania uprawnień warunkom tym nie odpowiadał i nadal im nie odpowiada;
3)
jeżeli rzeczoznawca nie wykonuje należycie obowiązków określonych w § 8 i 9;
4)
jeżeli rzeczoznawca pomimo pisemnego upomnienia wydaje oceny lub opinie dla podmiotów innych niż wskazane w art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zakresie innym niż określony w art. 59 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy, używając tytułu "rzeczoznawca ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami".
Rzeczoznawca jest uprawniony do:
1)
wydawania ocen i opinii indywidualnie lub jako członek zespołu rzeczoznawców;
2)
otrzymania wynagrodzenia z tytułu opracowanej w formie pisemnej oceny lub opinii, na podstawie umowy cywilnoprawnej;
3)
uzyskania od właściciela lub posiadacza zabytku pomocy w dostępie do obiektu w zakresie umożliwiającym wydanie oceny lub opinii;
4)
uzyskania dostępu do dokumentacji obiektu, zgromadzonej przez właściwe organy.
Rzeczoznawca jest obowiązany do:
1)
wydawania ocen i opinii na wniosek organów, o których mowa w art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2)
przygotowywania ocen i opinii w sposób obiektywny, według najlepszej wiedzy i z należytą starannością;
3)
wykonywania czynności rzeczoznawcy wyłącznie w granicach dziedziny określonej w akcie powołania;
4)
używania w zakresie swojego działania pieczęci z odciskiem tuszowym w kolorze zielonym o treści: "Rzeczoznawca ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami", zawierającej dziedzinę oraz imię i nazwisko rzeczoznawcy;
5)
przekazania kopii oceny lub opinii Generalnemu Konserwatorowi Zabytków, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej wydania;
6)
złożenia Generalnemu Konserwatorowi Zabytków pisemnego rocznego sprawozdania z działalności, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego;
7)
niezwłocznego zawiadomienia Generalnego Konserwatora Zabytków o każdej zmianie swego adresu lub o zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
1. 
Rzeczoznawca odmawia wydania oceny lub opinii w sprawie:
1)
w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
2)
w której stroną jest jego małżonek, krewny, powinowaty do drugiego stopnia lub osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
3)
w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2;
4)
w której brał udział w postępowaniu prowadzonym przez organ niższej instancji, zakończonym wydaniem decyzji;
5)
z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
6)
w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
2. 
Rzeczoznawca odmawia wydania oceny lub opinii w sprawie, także w przypadku istnienia okoliczności innych niż wymienione w ust. 1, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
Ocena lub opinia powinna zawierać:
1)
imię, nazwisko i adres rzeczoznawcy;
2)
datę sporządzenia oceny lub opinii;
3)
określenie zleceniodawcy i opiniowanej sprawy;
4)
rodzaj obiektu i miejsce jego położenia lub przechowywania;
5)
wykaz i opis podjętych czynności;
6)
treść oceny lub opinii wraz z podaniem wniosków końcowych;
7)
pieczęć i podpis rzeczoznawcy.
Generalny Konserwator Zabytków:
1)
gromadzi i rejestruje kopie ocen i opinii oraz sprawozdania przesyłane przez rzeczoznawców;
2)
dokonuje okresowej oceny pracy rzeczoznawców, którą przedstawia ministrowi.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 106, poz. 1122).