Art. 17b. - [Działania Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie realizacji zasady równego traktowania] - Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1058 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 czerwca 2023 r.
Art.  17b.  [Działania Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie realizacji zasady równego traktowania]

Do zakresu działania Rzecznika, dotyczącego realizacji zasady równego traktowania, należy również:

1)
promowanie, analizowanie, monitorowanie i wspieranie równego traktowania wszystkich osób;
2)
prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji;
3)
opracowywanie i wydawanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń odnośnie do problemów związanych z dyskryminacją.