Rozdział 5 - Samorząd rzeczników patentowych - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.

Rozdział  5

Samorząd rzeczników patentowych

Przynależność rzeczników patentowych i aplikantów do Polskiej Izby Rzeczników Patentowych jest obowiązkowa.

1. 
Do zadań samorządu należy w szczególności:
1)
podejmowanie działań w celu zapewnienia warunków należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
2)
reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów oraz ochrona ich interesów zawodowych;
3)
współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa własności przemysłowej, a także w zakresie organizowania i wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
4)
doskonalenie zawodowe rzeczników patentowych i kształcenie aplikantów;
5)
sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez rzeczników patentowych i aplikantów;
6)
prowadzenie badań w sprawach własności przemysłowej.
2. 
Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, samorząd współdziała z organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, a także z innymi samorządami zawodowymi i organizacjami społecznymi, jak również sprawuje orzecznictwo dyscyplinarne oraz prowadzi działalność wydawniczą.
1. 
Organami samorządu są:
1)
Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych;
2)
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych;
3)
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;
4)
Komisja Rewizyjna;
5)
Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny;
6)
Sąd Dyscyplinarny;
7)
Rzecznik Dyscyplinarny;
8)
okręgowe zgromadzenia rzeczników patentowych;
9)
okręgowe rady rzeczników patentowych.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Kadencja organów samorządu trwa cztery lata, jednakże organy są obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
4a. 
Nie można sprawować tej samej funkcji w organach samorządu dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
5. 
Członkowie organów mogą być odwołani przez organ, który ich wybrał.
6. 
Wybory do organów samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
7. 
Mandat członka organu samorządu wygasa wskutek:
1)
zrzeczenia się mandatu;
2)
skreślenia z listy rzeczników patentowych;
3)
prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wymienionej w art. 58 ust. 1 pkt 2-4;
4)
odwołania przez organ, który dokonał wyboru;
5)
wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1.

Szczegółową strukturę organizacyjną, liczbę i granice okręgów oraz szczegółowe zasady działania samorządu i jego organów, tryb powoływania i odwoływania członków tych organów oraz uzupełniania ich składu, a także ogólne zasady ustalania liczby delegatów na Krajowe Zjazdy Rzeczników Patentowych, określa statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

1. 
Organy samorządu podejmują uchwały zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. 
Uchwały doręcza się niezwłocznie Prezesowi Urzędu Patentowego.
1. 
Posiedzenia Krajowej Rady Rzeczników Patentowych i jej prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz okręgowych rad rzeczników patentowych mogą odbywać się, a uchwały mogą być podejmowane, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniających:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w toku posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

2. 
Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych i okręgowe zgromadzenia rzeczników patentowych mogą odbywać się, a wybory mogą być dokonywane, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniających:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w toku posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

3. 
O odbyciu posiedzenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej postanawia organ zwołujący posiedzenie.
1. 
W Krajowym Zjeździe Rzeczników Patentowych udział biorą, z zastrzeżeniem ust. 2, rzecznicy patentowi, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, oraz, bez prawa głosowania, aplikanci.
2. 
Z upoważnienia Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych zwołuje kolejny Zjazd jako zjazd delegatów, określając w regulaminie sposób przeprowadzenia wyborów delegatów oraz liczbę delegatów z poszczególnych okręgów.
3. 
W Krajowym Zjeździe Rzeczników Patentowych, odbywającym się jako zjazd delegatów, udział biorą delegaci wybrani w okręgach spośród ogółu rzeczników patentowych oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępującej Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Przewodniczący Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznik Dyscyplinarny.
4. 
Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych zwołuje Krajowa Rada Rzeczników Patentowych nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji organów samorządu.
1. 
Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, zwany dalej "Krajowym Zjazdem", stanowi najwyższą władzę samorządu.
2. 
Do Krajowego Zjazdu należy:
1)
uchwalanie statutu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;
2)
uchwalanie wytycznych działania samorządu i jego organów;
3)
uchwalanie zasad etyki rzecznika patentowego;
4)
określanie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu i liczby członków tych organów;
5)
wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;
6)
wybór członków Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Komisji Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców;
7)
ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu i wytycznych w sprawie określania wysokości składki członkowskiej;
8)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Komisji Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego;
8a)
udzielanie absolutorium ustępującym organom samorządu;
9)
podejmowanie innych uchwał.
1. 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, zwany dalej "Nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem", zwołuje Krajowa Rada Rzeczników Patentowych:
1)
z własnej inicjatywy;
2)
na wniosek swego prezydium lub Komisji Rewizyjnej;
3)
na wniosek co najmniej jednej piątej ogólnej liczby członków samorządu, zawierający uzgodniony przez nich porządek obrad.
2. 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd powinien być zwołany, ze wskazaniem porządku obrad, w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu.
3. 
Porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu może być na Zjeździe, drogą głosowania, rozszerzony. Nie dotyczy to rozszerzenia porządku obrad o wybór nowych organów samorządu.
1. 
Krajową Radę Rzeczników Patentowych stanowią Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd oraz dziekani.
2. 
Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych stanowią Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz wybrani przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych ze swego grona wiceprezesi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, sekretarz, skarbnik i członkowie.
3. 
Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych jest organem wykonawczym tej Rady i składa jej sprawozdanie ze swojej działalności.
4. 
Prezydium wykonuje czynności należące do kompetencji Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w zakresie określonym przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 51 pkt 3, 4a i 6.

Do Krajowej Rady Rzeczników Patentowych należy:

1)
(uchylony);
2)
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących unormowań prawnych w sprawach własności przemysłowej i rzeczników patentowych;
3)
uchwalanie budżetu Krajowej Rady i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania;
4)
prowadzenie gospodarki finansowej samorządu;
4a)
zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
5)
rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;
6)
określanie wysokości składki członkowskiej i zasad zwalniania w całości lub części z obowiązku opłacania składki, a także przypadków, w jakich osoby przechodzące na emeryturę lub rentę nie są obowiązane do jej opłacania;
7)
organizowanie aplikacji, w tym uchwalanie programu oraz regulaminu aplikacji i egzaminu kwalifikacyjnego, a także wyznaczanie aplikantom patrona;
8)
organizowanie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego rzeczników patentowych;
9)
ustanawianie tymczasowego zastępcy rzecznika patentowego i tymczasowego zarządcy kancelarii patentowej, w przypadkach określonych ustawą;
10)
wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Rzecznika Dyscyplinarnego - w razie wygaśnięcia ich mandatów w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami;
11)
prowadzenie i aktualizacja ogólnie dostępnych ewidencji:
a)
miejsc zatrudnienia rzeczników patentowych,
b)
kancelarii patentowych;
12)
występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie świadczenia pomocy w sprawach własności przemysłowej niezgodnie z przepisami ustawy;
13)
realizacja innych zadań samorządu, niezastrzeżonych dla pozostałych jego organów.
1. 
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych:
1)
reprezentuje samorząd;
2)
przewodniczy Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych;
3)
prowadzi listę aplikantów;
4)
podpisuje uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych;
5)
wykonuje inne czynności określone w przepisach prawa i statucie.
2. 
Wiceprezesi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych działają w granicach upoważnienia udzielonego przez Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalności statutowej Krajowej Rady Rzeczników Patentowych.

1. 
Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne rzeczników patentowych i aplikantów, wniesione przez Rzecznika Dyscyplinarnego, oraz zażalenia na postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego.
2. 
Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje środki odwoławcze od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego.
3. 
Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz składa wnioski o wszczęcie postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym.
4. 
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego działają w granicach upoważnienia udzielonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego.
1. 
Rzecznicy patentowi i aplikanci zamieszkali w danym okręgu tworzą okręgowe zgromadzenie rzeczników patentowych.
2. 
Rzecznicy patentowi i aplikanci zamieszkali poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przynależą do okręgu obejmującego m.st. Warszawę.
3. 
Do okręgowego zgromadzenia rzeczników patentowych należy:
1)
wybór dziekana;
2)
wybór członków okręgowej rady rzeczników patentowych;
3)
udzielanie absolutorium okręgowej radzie rzeczników patentowych;
4)
uchwalanie wniosków do przedłożenia Krajowemu Zjazdowi;
5)
wybór delegatów na Krajowy Zjazd w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2 i 3;
6)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań okręgowej rady rzeczników patentowych;
7)
wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
4. 
Okręgowe zgromadzenie rzeczników patentowych zwołuje dziekan z własnej inicjatywy, a ponadto na dzień przypadający nie później niż dwa miesiące przed upływem kadencji organów samorządu - na podstawie uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych.
5. 
Okręgową radę rzeczników patentowych stanowią dziekan, który przewodniczy radzie, i członkowie, spośród których okręgowa rada rzeczników patentowych może wybrać wicedziekanów i sekretarza.
6. 
Do okręgowej rady rzeczników patentowych należy:
1)
reprezentowanie samorządu na terenie okręgu i kierowanie jego działalnością;
2)
promowanie ochrony własności przemysłowej i działalność edukacyjną w tym zakresie;
3)
doskonalenie umiejętności i kształcenie zawodowe rzeczników patentowych;
4)
wykonywanie zadań zleconych przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych;
5)
wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.

Działalność samorządu jest finansowana:

1)
ze składek rzeczników patentowych i aplikantów oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3;
2)
z prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem spraw, o których mowa w art. 4 ust. 1;
3)
z dochodów z innych źródeł, w tym spadków i darowizn.
1. 
Prezes Urzędu Patentowego może zaskarżyć do Sądu Najwyższego sprzeczną z prawem uchwałę organu samorządu, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy bądź uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu organowi samorządu, ustalając wytyczne co do sposobu jej załatwienia. Wytyczne te są wiążące dla organu samorządu.
2. 
Prezes Urzędu Patentowego może zwrócić się do Krajowego Zjazdu lub Krajowej Rady Rzeczników Patentowych o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do właściwości samorządu. Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych powinna być podjęta w terminie dwóch miesięcy, a uchwała Krajowego Zjazdu - na najbliższym Zjeździe.
3. 
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przedstawia corocznie Prezesowi Urzędu Patentowego pisemną informację o działalności samorządu, a także, na bieżąco, o funkcjach pełnionych przez rzeczników patentowych w organach samorządu.
1. 
Rzecznik patentowy ma prawo przeglądać uchwały i sprawozdania samorządu, w tym sprawozdania finansowe, oraz otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych dokumentów, dla swojego użytku, wyłącznie w formie pozwalającej na ochronę zawartych w nich danych osobowych.
2. 
Rzecznikowi patentowemu przysługuje prawo uczestniczenia w jawnych posiedzeniach organów samorządu.