Art. 67b. - [Odesłanie do przepisów k.p.k.] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  67b.  [Odesłanie do przepisów k.p.k.]

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.