Art. 65. - [Dołączenie orzeczenia do akt osobowych; przekazanie orzeczenia Prezesowi Urzędu Patentowego] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  65.  [Dołączenie orzeczenia do akt osobowych; przekazanie orzeczenia Prezesowi Urzędu Patentowego]
1. 
Odpis prawomocnego orzeczenia skazującego na karę dyscyplinarną dołącza się do akt osobowych obwinionego, prowadzonych wraz z listą rzeczników patentowych lub odpowiednio z listą aplikantów.
2. 
W przypadku orzeczenia wobec aplikanta kary wydalenia z aplikacji, odpis prawomocnego orzeczenia przekazywany jest także Prezesowi Urzędu Patentowego.