Art. 56a. - [Prawo przeglądania uchwał i sprawozdań samorządu; prawo uczestniczenia w jawnych posiedzeniach organów samorządu] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  56a.  [Prawo przeglądania uchwał i sprawozdań samorządu; prawo uczestniczenia w jawnych posiedzeniach organów samorządu]
1. 
Rzecznik patentowy ma prawo przeglądać uchwały i sprawozdania samorządu, w tym sprawozdania finansowe, oraz otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych dokumentów, dla swojego użytku, wyłącznie w formie pozwalającej na ochronę zawartych w nich danych osobowych.
2. 
Rzecznikowi patentowemu przysługuje prawo uczestniczenia w jawnych posiedzeniach organów samorządu.