Art. 54. - [Okręgowe zgromadzenie rzeczników patentowych; okręgowa rada rzeczników patentowych] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  54.  [Okręgowe zgromadzenie rzeczników patentowych; okręgowa rada rzeczników patentowych]
1. 
Rzecznicy patentowi i aplikanci zamieszkali w danym okręgu tworzą okręgowe zgromadzenie rzeczników patentowych.
2. 
Rzecznicy patentowi i aplikanci zamieszkali poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przynależą do okręgu obejmującego m.st. Warszawę.
3. 
Do okręgowego zgromadzenia rzeczników patentowych należy:
1)
wybór dziekana;
2)
wybór członków okręgowej rady rzeczników patentowych;
3)
udzielanie absolutorium okręgowej radzie rzeczników patentowych;
4)
uchwalanie wniosków do przedłożenia Krajowemu Zjazdowi;
5)
wybór delegatów na Krajowy Zjazd w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2 i 3;
6)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań okręgowej rady rzeczników patentowych;
7)
wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
4. 
Okręgowe zgromadzenie rzeczników patentowych zwołuje dziekan z własnej inicjatywy, a ponadto na dzień przypadający nie później niż dwa miesiące przed upływem kadencji organów samorządu - na podstawie uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych.
5. 
Okręgową radę rzeczników patentowych stanowią dziekan, który przewodniczy radzie, i członkowie, spośród których okręgowa rada rzeczników patentowych może wybrać wicedziekanów i sekretarza.
6. 
Do okręgowej rady rzeczników patentowych należy:
1)
reprezentowanie samorządu na terenie okręgu i kierowanie jego działalnością;
2)
promowanie ochrony własności przemysłowej i działalność edukacyjną w tym zakresie;
3)
doskonalenie umiejętności i kształcenie zawodowe rzeczników patentowych;
4)
wykonywanie zadań zleconych przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych;
5)
wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.