Art. 51a. - [Prezes i Wiceprezesi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  51a.  [Prezes i Wiceprezesi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych]
1. 
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych:
1)
reprezentuje samorząd;
2)
przewodniczy Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych;
3)
prowadzi listę aplikantów;
4)
podpisuje uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych;
5)
wykonuje inne czynności określone w przepisach prawa i statucie.
2. 
Wiceprezesi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych działają w granicach upoważnienia udzielonego przez Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.