Art. 51. - [Kompetencje Krajowej Rady Rzeczników Patentowych] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  51.  [Kompetencje Krajowej Rady Rzeczników Patentowych]

Do Krajowej Rady Rzeczników Patentowych należy:

1)
(uchylony);
2)
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących unormowań prawnych w sprawach własności przemysłowej i rzeczników patentowych;
3)
uchwalanie budżetu Krajowej Rady i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania;
4)
prowadzenie gospodarki finansowej samorządu;
4a)
zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
5)
rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;
6)
określanie wysokości składki członkowskiej i zasad zwalniania w całości lub części z obowiązku opłacania składki, a także przypadków, w jakich osoby przechodzące na emeryturę lub rentę nie są obowiązane do jej opłacania;
7)
organizowanie aplikacji, w tym uchwalanie programu oraz regulaminu aplikacji i egzaminu kwalifikacyjnego, a także wyznaczanie aplikantom patrona;
8)
organizowanie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego rzeczników patentowych;
9)
ustanawianie tymczasowego zastępcy rzecznika patentowego i tymczasowego zarządcy kancelarii patentowej, w przypadkach określonych ustawą;
10)
wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Rzecznika Dyscyplinarnego - w razie wygaśnięcia ich mandatów w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami;
11)
prowadzenie i aktualizacja ogólnie dostępnych ewidencji:
a)
miejsc zatrudnienia rzeczników patentowych,
b)
kancelarii patentowych;
12)
występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie świadczenia pomocy w sprawach własności przemysłowej niezgodnie z przepisami ustawy;
13)
realizacja innych zadań samorządu, niezastrzeżonych dla pozostałych jego organów.