Art. 50. - [Skład i Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  50.  [Skład i Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych]
1. 
Krajową Radę Rzeczników Patentowych stanowią Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd oraz dziekani.
2. 
Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych stanowią Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz wybrani przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych ze swego grona wiceprezesi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, sekretarz, skarbnik i członkowie.
3. 
Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych jest organem wykonawczym tej Rady i składa jej sprawozdanie ze swojej działalności.
4. 
Prezydium wykonuje czynności należące do kompetencji Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w zakresie określonym przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 51 pkt 3, 4a i 6.