Art. 49. - [Nadzwyczajny Krajowy Zjazd] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  49.  [Nadzwyczajny Krajowy Zjazd]
1. 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, zwany dalej "Nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem", zwołuje Krajowa Rada Rzeczników Patentowych:
1)
z własnej inicjatywy;
2)
na wniosek swego prezydium lub Komisji Rewizyjnej;
3)
na wniosek co najmniej jednej piątej ogólnej liczby członków samorządu, zawierający uzgodniony przez nich porządek obrad.
2. 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd powinien być zwołany, ze wskazaniem porządku obrad, w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu.
3. 
Porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu może być na Zjeździe, drogą głosowania, rozszerzony. Nie dotyczy to rozszerzenia porządku obrad o wybór nowych organów samorządu.