Art. 48. - [Kompetencje Krajowego Zjazdu] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  48.  [Kompetencje Krajowego Zjazdu]
1. 
Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, zwany dalej "Krajowym Zjazdem", stanowi najwyższą władzę samorządu.
2. 
Do Krajowego Zjazdu należy:
1)
uchwalanie statutu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;
2)
uchwalanie wytycznych działania samorządu i jego organów;
3)
uchwalanie zasad etyki rzecznika patentowego;
4)
określanie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu i liczby członków tych organów;
5)
wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;
6)
wybór członków Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Komisji Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców;
7)
ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu i wytycznych w sprawie określania wysokości składki członkowskiej;
8)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Komisji Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego;
8a)
udzielanie absolutorium ustępującym organom samorządu;
9)
podejmowanie innych uchwał.