Art. 46. - [Uchwały organów samorządu] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  46.  [Uchwały organów samorządu]
1. 
Organy samorządu podejmują uchwały zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. 
Uchwały doręcza się niezwłocznie Prezesowi Urzędu Patentowego.