Art. 44. - [Organy samorządu; kadencja; odwołanie członka organu samorządu; wygaśnięcie mandatu] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  44.  [Organy samorządu; kadencja; odwołanie członka organu samorządu; wygaśnięcie mandatu]
1. 
Organami samorządu są:
1)
Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych;
2)
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych;
3)
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;
4)
Komisja Rewizyjna;
5)
Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny;
6)
Sąd Dyscyplinarny;
7)
Rzecznik Dyscyplinarny;
8)
okręgowe zgromadzenia rzeczników patentowych;
9)
okręgowe rady rzeczników patentowych.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Kadencja organów samorządu trwa cztery lata, jednakże organy są obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
4a. 
Nie można sprawować tej samej funkcji w organach samorządu dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
5. 
Członkowie organów mogą być odwołani przez organ, który ich wybrał.
6. 
Wybory do organów samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
7. 
Mandat członka organu samorządu wygasa wskutek:
1)
zrzeczenia się mandatu;
2)
skreślenia z listy rzeczników patentowych;
3)
prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wymienionej w art. 58 ust. 1 pkt 2-4;
4)
odwołania przez organ, który dokonał wyboru;
5)
wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1.